Uchwały

Artykuły

 • Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

  Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego zastępców - Przemysława Radzika i Michała Lasoty, podejmowanych nie tylko przeciwko sędziom zabierającym głos w debacie publicznej ale przeciwko wszystkim sędziom podejmującym obowiązki orzecznicze niezgodnie z oczekiwaniami władzy wykonawczej.

  Za bezprawne uznajemy wszczynanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów w związku z wydawanymi na podstawie przepisów prawa orzeczeniami, w tym w związku z zadaniem pytań prawnych skierowanych do Sądu Najwyższego.

  Takie działania, mające prowadzić do zastraszenia sędziów, są przejawem upolitycznienia instytucji rzecznika dyscyplinarnego, stanowią przekroczenie przyznanych rzecznikom uprawnień i szkodzą Wymiarowi Sprawiedliwości. Uważamy je za bezprawne i niegodne sędziego.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

  Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej, mając na uwadze treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. wydanego w połączonych sprawach C - 585/18, C- 624/18 i C- 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III Po 7/18 apeluje do kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach apelacji szczecińskiej, jak i w kraju, by w poczuciu odpowiedzialności i powagi urzędu o jaki się ubiegają zrezygnowali z udziału w procesie nominacyjnym w przypadku rozpatrywania ich kandydatur przez organ pełniący aktualnie rolę Krajowej Rady Sądownictwa.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

  Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej, mając na uwadze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. wydane w połączonych sprawach C - 585/18, C- 624/18 i C- 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18, kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz mając na uwadze bezpieczeństwo prawne obywateli, odracza opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego, przedstawionych Zgromadzeniu przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 13 grudnia 2019 r. do czasu wyłonienia Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej warunki niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. - odroczenie opiniowania kandydatów do awansu

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów, przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 28 czerwca 2019 r., do objęcia urzędu sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (postępowania toczące się między innymi pod sygnaturami C-585/18, C-624/18, C-625/18). Wątpliwości te zostały potwierdzone w opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r., z której wynika, że sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych, co może mieć również znaczenie w kwestii oceny prawidłowości i skuteczności procedury awansowej.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała Zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

  Sędziowie Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w trosce o zachowanie standardów konstytucyjnych związanych z niezależnością sądów i niezawisłością sędziowską, wskazują na oczywistą niekonstytucyjność procederu powołania członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i popierają uchwały zgromadzeń ogólnych sędziów, w których zgromadzenia te odmówiły udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów powszechnych do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań skierowanych m.in. przez Sąd Najwyższy, a dotyczących wątpliwości związanych z procesem powołania członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniejszy udział w opiniowaniu owych kandydatur podyktowany zaś był jedynie troską o stan polskiego sądownictwa i nadzieją na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2018 roku

  18-12-2018

  Popieramy żądania płacowe pracowników wymiaru sprawiedliwości.
  Mając świadomość, że praca pracowników administracyjnych w sądach jest bardzo trudna, odpowiedzialna i nisko opłacana - popieramy postulaty godziwego wynagrodzenia odpowiadającego kwalifikacji i zaangażowaniu naszych pracowników.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 5 października 2018 r.

  12-10-2018

  Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, działając w trosce o dobro wspólne wszystkich obywateli, jakim jest wolny od wpływów politycznych system sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, w pełni popiera apele organów samorządów sędziowskich, ...

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2018 roku

  18-09-2018

  Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, działając w trosce o dobro wspólne wszystkich obywateli, jakim jest wolny od wpływów politycznych system sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, w pełni popiera apele organów samorządów sędziowskich, ...

  Czytajwięcejo:
 • Uchwała nr 2 zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r.

  26-04-2018

  Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Romana Makowskiego...

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Uchwały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 12:36:54
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj