Sposób, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy zawisłe w Sądzie Apelacyjnym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Sprawy zawisłe w Sądzie celem rozpoznania środków odwoławczych i innych przewidzianych ustawą, rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie cywilnych oraz spraw z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego. Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy sądowi I instancji.

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu oraz do Oddziałów Sądu i IV Wydziału Wizytacji jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163; 71-165 Szczecin (pok. 12). Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres informacja@szczecin.sa.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Biuro Obsługi Interesantów (pok. 13)

W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

Rejestr zmian dla: Sposób, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:25:06
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:24:18
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:23:30
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj