Dyrektor

Logo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

p.o. Dyrektor Dagmara Babska

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  - Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji szczecińskiej

Kontakt:

Tel.: 91 48 49 500

Tel. sekr.: 91 48 49 501

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10.00. – 12.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr. 091 48 49 500.

Kompetencje w świetle zapisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd statutowych zadań;
 • wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów;
 • określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach Sądu;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu;
 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez dyrektorów tych sądów w zakresie powierzonych im zadań;
 • w terminie do końca kwietnia każdego roku Dyrektor Sądu za pośrednictwem Prezesa Sądu po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok poprzedni.
 • jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych - w zakresie realizowanych zadań.

Kompetencje w świetle zapisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych jako dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji szczecińskiej:

 • przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia (dyrektorami sądów okręgowych i rejonowych) projekty planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów na obszarze apelacji;
 • przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów w układzie zadaniowym na obszarze apelacji;
 • opracowuje w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
 • dysponuje rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • zapewnia funkcjonowanie zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach leżących w jego kompetencji;
 • opracowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty programów wieloletnich;
 • organizuje na obszarze apelacji właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji;
 • prowadzi działalność inwestycyjną dla Sądu Apelacyjnego i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji z tym, że może przekazać dyrektorowi jednego sądu okręgowego wykonywanie zadań inwestycyjnych innego sądu okręgowego lub sądów rejonowych.

W zakresie wykonywania przypisanych zadań i kompetencji Dyrektor Sądu podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Dyrektor

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2024-06-14 11:22:55
Publikacja w dniu:
2024-06-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2024-04-13 09:57:09
Publikacja w dniu:
2024-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2024-04-13 09:55:51
Publikacja w dniu:
2024-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-09-29 11:49:08
Publikacja w dniu:
2023-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-09-26 15:18:41
Publikacja w dniu:
2023-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2023-05-17 11:51:30
Publikacja w dniu:
2023-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-04-27 14:18:12
Publikacja w dniu:
2023-04-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-04-18 07:13:50
Publikacja w dniu:
2023-04-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Mateusz Kiernożycki
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2022-10-06 14:59:39
Publikacja w dniu:
2022-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:44:04
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d