Funkcjonowanie sądu w okresie od dnia 21 maja 2020 r. do odwołania

2020-05-21

A-021-32/20

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku nr A-021-32/20 w sprawie funkcjonowania sądu, w tym sposobu organizacji rozpraw, posiedzeń i innych czynności procesowych w okresie od dnia 21 maja 2020r. do odwołania

W związku z trwającą pandemią, na podstawie art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) i ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878)

Zarządzamy co następuje:

§ 1

Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe prowadzone przez Wydziały Sądu Apelacyjnego w Szczecinie od dnia 21 maja 2020 r. do odwołania odbywają się według porządku i zasad tego zarządzenia.

§ 2

 1. Rozprawy, posiedzenia czy inne czynności procesowe I Wydziału Cywilnego odbywają się w salach 3 i 11. Dla uczestników/stron procesu biorących udział w rozprawie lub posiedzeniu I Wydziału Cywilnego wyznacza się lewą część korytarza parteru, sektor na lewo od sali rozpraw nr 3.
 2. Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe II Wydziału Karnego prowadzone są w salach rozpraw 4 i 6 położonych na parterze na lewo od wejścia głównego do sądu – sektor środkowy na parterze sądu.
 3. Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzone są w sali rozpraw nr 8 położonej na prawo od wejścia głównego do sądu.
 4. W tej samej Sali w jednym dniu przeprowadza się, w miarę możliwości, jedną sesję.
 5. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób aby nie następowała kumulacja osób wezwanych i oczekujących
 6. W przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości rekomenduje się przeprowadzenia czynności procesowych w trybie wideokonferencji.

§ 3

 1. Terminy rozprawy, posiedzeń i innych czynności procesowych, w których planowany jest udział większej liczby uczestników (powyżej 8 osób) wymagają uzgodnienia pomiędzy Przewodniczącymi Wydziałów / Kierownikami Sekretariatów.
 2. Zmiany terminów i sal rozpraw mogą nastąpić w drodze uzgodnień między Przewodniczącymi Wydziałów.

§ 4

 1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynkach sądowych nie mogą przebywać i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Rekomenduje się, aby w pomieszczeniach, w których przyjmowani są interesanci nie znajdowały się osoby postronne, inne niż wezwane strony postępowania, lub strony, których postępowania dotyczą.
 3. Zastrzega się możliwość wydania przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zarządzeń uniemożliwiających lub ograniczających dostęp publiczności do sal rozpraw, w sytuacji gdy ilość osób w budynku Sądu lub w salach rozpraw przekroczyłaby normy wskazane w § 9 i 10.
 4. Na rozprawę sądową nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. W przypadku konieczności skorzystania z przyborów/przedmiotów typu długopis, komputer, należy korzystać z przedmiotów własnych. Zabrania się pożyczania osobom trzecim ww. przedmiotów. W przypadku przedmiotów używanych wspólnie, przedmiotów wielokrotnego użytku, zaleca się dezynfekowanie tych przedmiotów.
 5. Na rozprawę wejść mogą wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, odzież lub część odzieży, kask ochronny, przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

§ 5

Uczestnicy/strony procesu/biorący udział w rozprawie, posiedzeniu lub w trakcie prowadzenia innych czynności procesowych, w których uczestniczy 1 i więcej osób/nie licząc składu sądu/ mają obowiązek:

 • umycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy, posiedzenia, innej czynności procesowej lub umycia rąk wodą z mydłem i założenia rękawiczek ochronnych. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przed każdą z salą rozpraw natomiast rękawiczki jednorazowe znajdują się przy portierni.
 • zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozprawie, posiedzeniu lub innej czynności procesowej.
 • noszenia maseczki ochronnej. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu sądowego. Jeżeli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta bezwzględnie należy przestrzegać zasady 2-metrowego odstępu od innych osób.

§ 6

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem znajdują się w miejscach do tego wyznaczonych, w szczególności na tablicach informacyjnych sądu, na drzwiach wejściowych sądu, przy salach rozpraw.

§ 7

 1. W Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie może przebywać w tym samych czasie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania sądu w zakresie obsługi Interesantów.
 2. Do odwołania nie prowadzi się dyżurów poniedziałkowych do godz. 18-ej.
 3. Utrzymuje się możliwość złożenia korespondencji do „skrzynki podawczej” zainstalowanej przy portierni Sądu i na zewnątrz budynku.
 4. Korespondencja wpływająca do Sądu poddawana jest kwarantannie, a w miarę możliwości ozonowaniu, jeżeli nie sprzeciwia się temu dobro danego postępowania sądowego.

§ 8

 1. W celu skorzystania z czytelni akt, uczestnicy stron procesu muszą skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów w celu umówienia godziny udostępnienia akt. Terminy udostępnia akt będą podlegały rezerwacji, zaś ich przegląd będzie odbywał się o pełnych godzinach.
 2. Jednorazowo w czytelni akt będzie mogła przebywać jedna osoba.
§ 9
 1. Na korytarzu w sektorach poszczególnych wydziałów może przebywać jednorazowo nie więcej niż 12 osób w każdym z tych sektorów.
 2. Interesanci, uczestnicy rozprawy, posiedzenia czy innej czynności procesowej nie będą wpuszczani do budynku sądu jeśli liczba osób przekroczy liczbę 36 (12 osób x 3 strefy).

§ 10

Maksymalna ilość osób mogących przebywać na salach rozpraw (nie licząc składu sądu) wynosi:

Wydział I

Sala nr 3 - 8 osób

Sala nr 11 - 8 osób

Wydział II

Sala nr 6 - 12 osób

Sala nr 4 - 8 osób

Wydział III

Sala nr 8 - 6 osób

§ 11

 1. Skład sądu biorący udział w rozprawie, posiedzeniu lub innej czynności procesowej, w których uczestniczy 1 lub więcej osób nosi przyłbicę ochronną i/lub/ maseczkę ochronną.
 2. Stół sędziowski i stanowisko protokolanta oraz stron procesu oddzielone są przesłoną ochronną.

§ 12

 1. Przed rozprawą, nie rzadziej niż co godzinę, Przewodniczący składu orzekającego po rozprawie zarządza przerwę o długości takiej by osoba wyznaczona z Wydziału mogła w czasie jej trwania przewietrzyć salę rozpraw (nie dotyczy sali nr 6).
 2. Dezynfekcji klamek, blatów, siedziska poręczy itp. środkami dezynfekującymi, w rękawiczkach jednorazowych, ręcznikami papierowymi znajdującymi się na sali rozpraw, należy dokonywać często i regularnie.

§ 13

 1. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału po każdym dniu rozpraw, w miarę możliwości technicznych (Sąd posiada jedynie 2 generatory ozonu), można dokonać ozonowania sali, w której odbywały się rozprawy, posiedzenia. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego wywietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia.
 2. W miarę możliwości, ze względu na ozonowanie, Przewodniczący Wydziału wyznacza sale rozpraw naprzemiennie.

§ 14

Rekomenduje się przeprowadzenie narad składów orzekających przy otwartych oknach, z zachowaniem odstępów 1,5m.

§ 15

Skargi administracyjne składane są jedynie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

§ 16

 1. Zarządzamy ograniczenie do niezbędnego minimum organizowanie zebrań z udziałem wszystkich sędziów danego wydziału, a w razie pilnej potrzeby przeprowadzenie zebrania na dużej Sali konferencyjnej również przy otwartych oknach z zachowaniem odstępów 1,5 m.
 2. Preferowaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 3. Rekomendujemy pracę zdalną dla asystentów sędziów.
 4. W miarę możliwości utrzymujemy we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie system pracy rotacyjnej oraz pracy zdalnej z zachowaniem dotychczasowego rozkładu czasu pracy. Harmonogramy pracy przygotowane przez kierowników komórek organizacyjnych zatwierdzone odpowiednio przez Prezesa Sądu Apelacyjnego i Dyrektora Sądu Apelacyjnego oraz Przewodniczących Wydziałów powinny uwzględniać każdorazowo obecność kierownika albo zastępcy kierownika lub osoby upoważnionej. Zawarty w harmonogramie podział na grupy winien zakładać zakaz przesuwania osób pomiędzy grupami. Kontakty pomiędzy pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych nakazuje się ograniczyć do niezbędnego minimum, a w razie gdy są niezbędne należy zachować pomiędzy osobami odstęp 2 metrów i używać maseczek. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji czasu pracy na wypadek powstania zaległości niemożliwych do opanowania wyłącznie z powodu dotychczasowej organizacji czasu pracy.
 5. Szczególna troską obejmujemy pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne. W miarę możliwości, osoby w wieku powyżej 60 roku życia oraz osoby przewlekle chore, nie będą angażowane w bezpośredni kontakt z interesantami sądu.

§ 17

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2020 roku nr A-021-26/20.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Beata Górska

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dagmara Kosowska-Drąg

Rejestr zmian dla: Funkcjonowanie sądu w okresie od dnia 21 maja 2020 r. do odwołania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d