Zmiana regulaminu Portalu Informacyjnego - zarządzenie A. 021-364/16

3 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 roku

Nr A. 021-364/16

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Zmienia się Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 r. Nr A.021-36/13 zmienione Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2013 r. Nr A.021-94/13 w ten sposób, że uchyla się Regulamin określający zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wprowadzony tym zarządzeniem.

§2

Określa się zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2017 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.