Zarządzenie: Wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2021-07-07

A-021-28/21

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 7 lipca 2021 r. nr A-021-28/21

w sprawie wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2072) oraz § 21 ust. 7 w zw. z § 21 ust. 6 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku (Dz. Urz. MS z 2019r., poz. 138 ze zm.) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej zarządzam co następuje:

§1. W celu zapewnienia w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie lepszej efektywności postępowania sądowego zarządzam wysyłanie pism sądowych, o których mowa w § 4 niniejszego zarządzenia, zamieszczonych w sądowych systemie teleinformatycznym, bez podpisu własnoręcznego.

§2. Pisma sądowe zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym odnotowane w nim jako wydane, o których mowa w § 4 niniejszego zarządzenia, a w razie przesłania odpisu orzeczenia pismo przewodnie, przy którym przesyłany jest odpis, powinny zawierać wskazanie danych osoby, która podpisałaby pismo. W ww. przypadkach nie stosuje się wymogu zamieszczania pieczęci urzędowej oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, a także wymogu podpisana pozostawionej w aktach kopii wysłanego pisma.


§3. W przypadku wysyłania pism, o których mowa w § 4 należy opatrywać te pisma informacją o następującej treści: „Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym

§4. Określa się katalog pism możliwych do wysłania bez podpisu własnoręcznego:

  1. wezwania,
  2. zawiadomienia,
  3. zarządzenia o zwrocie pisma, w tym również pozwu i wniosku, o doręczeniu pism, o wezwaniu do usunięcia braków formalnych
  4. pisma przewodnie, przy których przesyłane są odpisy pism doręczanych przez sąd,
  5. pouczenia,
  6. orzeczenia oraz orzeczenia z uzasadnieniami, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  7. protokoły.

§5. Przepis § 2 niniejszego zarządzenia nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przepisy szczególne ustaw bądź rozporządzeń wymagają zamieszczenia podpisu pod określonym pismem sądowym oraz dla przypadków wydawania odpisów i wypisów na wniosek uprawnionych osób.

§6.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 7 lipca 2021 roku.
  2. Z dniem 6 lipca 2021 roku traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 roku nr A-021-365/19 w sprawie wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Beata Górska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie: Wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-07-07 14:44:25
Publikacja w dniu:
2021-07-07
Zmiany:
Podejrzyj