za rok 2019

Oświadczenia majątkowe sędziów, referendarzy i asesorów

Stosownie do treści art. 87§6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020.365 jt.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacji nie podlegają oświadczenia majątkowe, co do których, na wniosek sędziego, wydano decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „ zastrzeżone".

Stosownie do znowelizowanej treści art. 87§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, dane dotyczące informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości.

Anonimizacji uległy daty urodzenia, również dane dotyczące osób trzecich. Złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowy przez jedną osobę wynika z faktu, że sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko sędziowskie lub mianowania na stanowisko asesora lub referendarza sądowego albo na dzień przejścia w stan spoczynku lub na emeryturę.

Oświadczenia komorników

Stosownie do treści art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. 2020.121.jt.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacji nie podlegają oświadczenia majątkowe, co do których, na wniosek komornika, wydano decyzję o objęciu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „ zastrzeżone".

Stosownie do  art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe komorników sądowych, dane dotyczące informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości.

Anonimizacji uległy daty urodzenia, również dane dotyczące osób trzecich. Złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowym przez jedną osobę wynika z faktu, że komornicy sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko komornika  albo na dzień zwolnienia stanowiska komornika.

Rejestr zmian dla: za rok 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-07-31 13:59:15
Publikacja w dniu:
2020-07-31
Zmiany:
Podejrzyj