Wyznaczanie rozpraw po dniu 10 listopada 2020 roku

2020-11-10

A-021-67/20

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nr A-021-67/20 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczania rozpraw po dniu 10 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1b oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipa 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) w związku z regulacją art. 15 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374) mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Sądu a także celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania sądu w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:

§ 1

W sytuacji, gdy sąd uzna przeprowadzenie rozprawy za konieczne bądź strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w pierwszej kolejności należy podjąć wszelkie działania, aby rozprawa odbyła się bez konieczności przybycia stron, świadków czy biegłych do budynku sądu. Jedynie w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwie, należy zawiadomić strony o rozprawie w siedzibie sądu.

§ 2

W sytuacjach innych niż wymienione w § 1, rozpoznawanych na podstawie ustawy Kodeks postępowania cywilnego rozprawę lub posiedzenie przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym, że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bezn użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących (rozprawy zdalne).

§ 3

  1. W treści zawiadomień i wezwań dla stron, świadków oraz biegłych należy zawrzeć stosowne pouczenie o możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, bez konieczności przebywania w budynku sądu.
  2. Należy pouczać strony, świadków oraz biegłych:
    1. o konieczności złożenia w tym celu stosownego wniosku w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia lub wezwania, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej konkretnego wydziału, z jednoczesnym podaniem sygnatury akt sprawy;
    2. że osoba ubiegająca się o dostęp do rozprawy lub posiedzenia w trybie zdalnym powinna dysponować dostępem do internetu i komputera, bądź innego urządzenia umożliwiającego nawiązywanie połączenia (telefon, tablet), ponadto podać swój adres e-mail wraz z numerem telefonu w celu przesłania linku do połączenia lub pobrania klienta aplikacji do zainstalowania, jak również ewentualnego nawiązania kontaktu w trakcie rozprawy lub posiedzenia zdalnego w razie problemów z łącznością.

§ 4

Rozprawy zdalne należy przeprowadzić w oparciu o przygotowane i utrzymywane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozwiązania techniczne należące do Ministerstwa Sprawiedliwości opisane na portalu Centralnego Portalu Wideokonferencji, w szczególności oprogramowanie OpenSource JITSI. 

§ 5

  1. Rozprawy i posiedzenia jawne w siedzibie sądu powinny odbywac się w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie epidemiczne to znaczy – skład sądu i protokolant powinni znajdować się na jednej sali ropraw, a pozostali uczestnicy na innej sali ropraw. Kontakt między składem orzekającym i uczestnikami powinien być zachowany przy zastosowaniu środków technicznych , o kórych mowa w §4. 
  2. Decyzję w przedmiocie sposobu przeprowadzenia rozpraw i posiedzeń jawnych podejmuje Przewodniczący Wydziału lub zastępujacy go sędzia po uwzględnieniu warunków lokalowych i technicznych oraz aktualnej obsady sekretariatu Wydziału i I Oddziału Informatycznego.

§ 6

W zakresie spraw karnych należy w pełni wykorzystywać uregulowania zawarte w art. 177 § 1a k.p.k. oraz art. 374 § 3-9 k.p.k.

§ 7

Odwoływanie rozpraw powinno następować tylko wówczas, gdy nie ma możliwości ich przeprowadzenia w sposób zdalny lub z zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

§ 8

Należy w pełni wykorzystywać urządzenia, za pomocą których możliwa jest digitalizacja akt do celów służbowych.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Beata Górska


Zmiana zarządzenia wprowadzona została zarządzeniem:

A-021-71/20 z dnia 16.11.2020

Rejestr zmian dla: Wyznaczanie rozpraw po dniu 10 listopada 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-12-01 13:08:00
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2021-12-01 13:08:00
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-11-10 15:23:02
Publikacja w dniu:
2020-11-10
Zmiany:
Podejrzyj