Ustanowienie dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2020-11-10

A-021-68/20

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 10 listopada 2020 roku nr A-021-68/20

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 z późn.zm.) w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141 z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pón.zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto 26 grudnia 2020 roku (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia) przypadające w dniu wolnym od pracy.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Beata Górska

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-11-10 13:42:17
Publikacja w dniu:
2020-11-10
Zmiany:
Podejrzyj