Ustanowienie dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Zarządzenie

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 9 października 2023 roku A-021-83/23

w sprawie ustanowienia

dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 117 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2023-12-01 08:41:17
Publikacja w dniu:
2023-12-01
Zmiany:
Podejrzyj