Ustanowienie dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

2017-02-22

A.021-70/17

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia  21 lutego 2017 roku A.021-70/17

w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. 2016. 2062.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam dzień 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 27 maja 2017 roku.

§ 2.

W dniu 27 maja 2017 roku ustalam czas urzędowania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.