Ustanowienie dnia 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2020-06-19

A-021-40/20

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 19 czerwca 2020 roku A-021-40/20

w sprawie ustanowienia dnia 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r., poz.52 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1040)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam dzień 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

§2. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-06-19 15:38:12
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Zmiany:
Podejrzyj