Uchwała Zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Sędziowie Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w trosce o zachowanie standardów konstytucyjnych związanych z niezależnością sądów i niezawisłością sędziowską, wskazują na oczywistą niekonstytucyjność procederu powołania członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i popierają uchwały zgromadzeń ogólnych sędziów, w których zgromadzenia te odmówiły udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów powszechnych do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań skierowanych m.in. przez Sąd Najwyższy, a dotyczących wątpliwości związanych z procesem powołania członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniejszy udział w opiniowaniu owych kandydatur podyktowany zaś był jedynie troską o stan polskiego sądownictwa i nadzieją na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

Sędziowie Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie podkreślają jednocześnie, że stosownie do treści art. 58 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2018.23 ze zmianami) zgromadzenia ogólne sędziów określone w art. 33 § 1 i i art. 35 § 1 wymienionej ustawy, są jedynymi organami uprawnionymi do opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego. Powstrzymanie się zatem przez zgromadzenia sędziów od opiniowania kandydatur uniemożliwia ich przedstawienie Krajowej Radzie Sądownictwa oraz prowadzenie dalszej procedury w tym zakresie. Sędziowie Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sprzeciwiają się zatem wszelkim działaniom mającym na celu obejście tego zakazu. Sprzeciwiają się również ewidentnie pozamerytorycznej ocenie przez Krajową Radę Sądownictwa poszczególnych kandydatur, ignorującej stanowisko sędziów wizytatorów, kolegiów sądów, czy zgromadzeń ogólnych sędziów, jak również ignorującej staż pracy i dorobek orzeczniczy poszczególnych kandydatów. Takie działania podejmowane przez wybraną przez władzę polityczną, Krajową Radę Sądownictwa, nie tylko jawią się jako pozamerytoryczne, ale jeszcze rodzą duże obawy naruszenia prawa do rzetelnego procesu, o jakim mowa w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych.
Wreszcie, Sędziowie Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sprzeciwiają się skazywaniu sędziów w postępowaniu dyscyplinarnym w związku z treścią wydawanych orzeczeń, w tym wobec sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Aliny Czubieniak. Takie działania ewidentnie naruszają zasadę niezawisłości sędziowskiej i rodzą obawę upolitycznienia sądów. Należy przy tym podkreślić, że ostateczne orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych wydawane są przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego wybraną w sposób rodzący zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej. Także procedura orzekania przed tą Izbą daleko odbiega od standardów związanych z rzetelnym procesem. Możliwości skazania przez sąd odwoławczy, nawet jeżeli od tego orzeczenia przysługuje środek odwoławczy do innego składu orzekającego Izby Dyscyplinarnej, nie przewiduje polski kodeks postępowania karnego i sytuacja sędziów tym zakresie jawi się jako gorsza w stosunku do pozostałych obywateli. Sędziowie sprzeciwiają się również dyscyplinarnemu karaniu sędziów w związku z troską o zagwarantowanie oskarżonemu prawa do obrony, nawet jeżeli związane to było z określoną interpretacją przepisów prawa lub wyborem najbardziej rozsądnego rozwiązania w sytuacji kolizji prawa do obrony i treści przepisów regulujących poszczególne instytucje.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zobowiązuje Panią Prezes Sadu Apelacyjnego w Szczecinie do przesłania w terminie 3 dni niniejszej uchwały Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak również do umieszczenia treści niniejszej uchwały we wskazanym wyżej terminie na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.