Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 roku

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej, mając na uwadze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. wydane w połączonych sprawach C - 585/18, C- 624/18 i C- 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18, kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz mając na uwadze bezpieczeństwo prawne obywateli, odracza opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego, przedstawionych Zgromadzeniu przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 13 grudnia 2019 r. do czasu wyłonienia Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej warunki niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Jednocześnie, mając na względzie potrzebę przeciwdziałania stanowi chaosu i niepewności w działaniu wymiaru sprawiedliwości Zgromadzenie zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do nieprzedstawiania kandydatów, których dotyczy niniejsza uchwała, organowi pełniącemu aktualnie rolę Krajowej Rady Sądownictwa.