Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020-01-29

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której stwierdzono, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wzywają:

  • obecną Krajową Radę Sądownictwa do zaprzestania procesu opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego oraz nieprzedstawiania kandydatur Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sędziów - członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa powołanych w trybie wymienionej wyżej ustawy, do natychmiastowej rezygnacji z funkcji pełnionych w tym organie, co umożliwi podjęcie prac legislacyjnych i uksztaltowanie Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr zmian dla: Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-01-29
Opis zmiany:
b/d