Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2018 roku

2018-09-18

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, działając w trosce o dobro wspólne wszystkich obywateli, jakim jest wolny od wpływów politycznych system sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, w pełni popiera apele organów samorządów sędziowskich, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych, przeciwstawiające się działaniom władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Za niedopuszczalne i nie mieszczące się w ramach obowiązującego w Polsce porządku prawnego uznajemy nie respektowanie orzeczeń sądowych oraz próby politycznego oddziaływania na orzecznictwo sądowe.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko wszelkim przejawom zastraszania i szykanowania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowane w przestrzeni publicznej działania na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, solidaryzując się z ich postawą.

Kategorycznie sprzeciwiamy się kampanii oszczerstw prowadzonej przez najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej w stosunku do sędziów, w której przedstawia się nieprawdziwe informacje, naruszające dobra osobiste tysięcy polskich sędziów.

Dostrzegając potrzebę reformy sądownictwa, która powinna sprzyjać poprawie jakości orzecznictwa sądów (prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy), sprawności postępowania (prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki) oraz niezależności sądów (prawo do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu), stwierdzamy, że dotychczas wprowadzone zmiany prowadzą do destrukcji organów władzy sądowniczej, wywołują chaos prawny, przyczyniają się do przewlekłości postępowań sądowych oraz powodują obniżenie jakości orzecznictwa, co stanowi istotne zagrożenie dla przysługującego każdemu obywatelowi prawa do sądu.

Zwracamy się do Prezydenta RP, posłów na Sejm RP, senatorów RP i członków Rządu RP, aby mając na względzie spoczywającą na nich odpowiedzialność za przestrzeganie Konstytucji RP, doprowadzili do bezzwłocznego wyeliminowania tych wszystkich regulacji prawnych, które mogą być uznane za niekonstytucyjne i naruszające obowiązujące w Polsce normy prawa międzynarodowego, a w szczególności dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.  
Jednocześnie wyrażamy głębokie przekonanie, że pomimo instytucjonalnego podporządkowania sądów władzy ustawodawczej i wykonawczej, sędziowie w sprawowaniu obowiązków orzeczniczych pozostaną niezawiśli i dochowując wierności złożonemu ślubowaniu, dołożą wszelkich starań do należytego wykonywania urzędu sędziowskiego.

Rejestr zmian dla: Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2018 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
b/d