Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Szczecin, dn. 21.12.2012 r.

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr A.021-266/12

w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie


Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),

 

zarządzam

 

wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2013 r. w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

 

Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

§1

 

Osoby wchodzące na teren Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez Służby Ochrony Obiektu. Kontrola polegać będzie na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną (detektor) służącą do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

 

§2

 

W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie lub przebywająca na jego terenie, (posiadająca wezwanie sądowe), jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, służba ochrony obiektu zobowiązana jest do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.
W przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba podejrzana nie wyraża zgody na stosowne badanie, służba ochrony obiektu zobowiązana jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do właściwego wydziału. O dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje przewodniczący wydziału. Osoby wchodzące do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, niewezwane przez sąd, wobec których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie będą wpuszczane na teren sądu. W przypadku zakwestionowania tej oceny przez osobę podejrzaną, przeprowadza się stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

 

§3

 

Osoby wnoszące do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż mają obowiązek poddać je kontroli przez służby ochrony obiektu, przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlenia bagażu. W przypadku awarii urządzenia rentgenowskiego, kontrola bagażu winna być przeprowadzona wizualnie, manualnie lub przy użyciu innych dostępnych środków. Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę, bagaż nie może być wniesiony do sądu.

 

§4

 

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1-3 zwolnieni są sędziowie, pracownicy: resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - korzystający z wejść służbowych po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.

 

§5

 

Zabrania się wnoszenia na teren Sądu Apelacyjnego w Szczecinie broni i amunicji (nie dotyczy to funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych), materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.

 

§6

 

Przedmioty i narzędzia uznane za niebezpieczne oraz bagaż mogący stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób na terenie sądu, służby ochrony obiektu mają obowiązek przechować z zachowaniem ustalonych procedur w odpowiednio wyznaczonym i zabezpieczonym do tego celu miejscu.

 

§7

 

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynku Sądu Apelacyjnego w godzinach urzędowania sądu, obowiązani są do okazania „legitymacji prasowej" i podlegają kontroli określonej w § 1-3. Po godzinach urzędowania sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.

 

 

§8

 

Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służbę ochrony obiektu, kiedy wymagają tego względy bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie może wprowadzić przepustki uprawniające do wejścia na salę rozpraw.

 

§9

 

W szczególnych przypadkach, wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy, po których mogą poruszać się tylko: Policja lub służba ochrony obiektu oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

 

§10

 

Bezpośrednią ochroną fizyczną obiektu i mienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zajmuje się Służba Ochrony Obiektu działająca zgodnie z Zakresem Działania Ochrony Obiektu w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Do zadań Służby Ochrony Obiektu należy:

 

  1. Dokładna znajomość topografii ochranianego obiektu, a w tym szczególnie: rozmieszczenie urządzeń i sprzętu do ochrony pożarowej, zabezpieczeń instalacji: elektrycznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, systemów alarmowych (przeciw pożarowego, przeciw włamaniowego, przeciw napadowego, monitoringu) oraz innych urządzeń i instalacji.
  2. W czasie pełnienia dyżuru dokonywanie ciągłego obchodu ochranianego obiektu na zewnątrz i wewnątrz z zadaniem niedopuszczenia do kradzieży, włamania oraz wykrywania: zagrożeń pożarowych, awarii urządzeń: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, systemów alarmowych jak i zagrożeń przemysłowych.
  3. W czasie powstania zdarzeń nadzwyczajnych i awaryjnych podjęcie działań organizacyjnych zapobiegających powstaniu szkód materialnych, dokonywanie ujęcia sprawców zdarzenia i przekazywanie ich Policji, a w razie awarii powiadamianie właściwych służb technicznych oraz upoważnionych osób z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (zgodnie z posiadanym wykazem).
  4. Przeciwdziałanie zakłóceniom porządku na chronionym terenie (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) i podejmowanie interwencji w przypadku zakłócenia porządku zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Nie dopuszczanie do wejścia lub wjazdu na chroniony obiekt i teren osób i pojazdów nieupoważnionych lub osób i pojazdów zastrzeżonych przez określone osoby z kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
  5. Kontrolowanie i doprowadzenie interesantów do pomieszczeń osób zainteresowanych.
  6. Prowadzenie ścisłej kontroli i ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy odnotowując ten fakt w książce wydawania i przyjmowania kluczy.
  7. Ewidencjonowanie ważnych zdarzeń w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie (ich przebieg) w książce zdarzeń.
  8. Obsługiwanie zainstalowanych w obiekcie elektronicznych systemów alarmowych, zabezpieczeń oraz monitoringu zgodnie z wymogami użytkowania - określonymi w przepisach wewnętrznych.

 

§11

 

Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać Oddziałowi Gospodarczemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wykazy osób zatrudnionych przed rozpoczęciem prac. Aktualne wykazy zatrudnionych osób winny być udostępnione służbie ochrony obiektu.

 

§12

 

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

§13

 

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

§14

 

Zabrania się prowadzenia na terenie sądu działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

§15

 

Na terenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie obowiązuje zachowanie należytej powagi (w tym odpowiedni strój) i przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 

§16

 

Osoby wezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich i bagażu w szatni (poza niezbędnym bagażem podręcznym).

Rejestr zmian dla: Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 17:25:13
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2013-02-05
Publikacja w dniu:
2013-02-05
Opis zmiany:
b/d