Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 902).

Udostępnienie informacji publicznej w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie następuje:

 • przez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej; dotyczy to także ogłoszeń publikowanych w Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dostępnego pod adresem: http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/
 • na wniosek zainteresowanego, jeżeli informacja publiczna, nie została udostępniona na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:

 • przesłać na adres Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin;
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: informacja@szczecin.sa.gov.pl;
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta: ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin (parter);
 • przesłać faksem na numer: 091 48 49 408;
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu...

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Podstawa prawna

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania ewentualnych opłat za ponowne wykorzystywanie określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest wymiana informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania takich informacji w celu ponownego wykorzystywania (dalej „podmiotami zobowiązanymi”) wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

Co do zasady korzystanie z informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazanych w celu ponownego wykorzystywania przez innych użytkowników nie jest ograniczone, jednak w przypadku, gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako podmiot zobowiązany określa warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

 1. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje sektora publicznego uzyskane z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zawsze jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia a w przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie – dodatkowo obowiązkowe jest podanie daty jego wydania, nazwy Sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 2. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie pod adresem: www.szczecin.sa.gov.pl jest bezpłatne.
 3. Zasady powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej na wniosek określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem pkt 1. Prezes Sądu może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji sektora publicznego oraz wysokość opłaty z tym związanej.
 4. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznej pozyskanej w celu jej powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu.
 5. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach. W przypadku wykorzystywania fragmentów orzeczenia – obowiązkowe jest ich określenie, np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia.
 6. Sąd Apelacyjny w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności) a także za informacje pozyskane w sposób inny, niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania

Przypadki, w których składa się wniosek

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 • nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 • są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony wyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 • są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może również dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Treść wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jako podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Wniosek można:

 • przesłać na adres Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin;
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: informacja@szczecin.sa.gov.pl;
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów: ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin (parter);
 • przesłać faksem na numer: 091 48 49 408;
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Koszt udostępnienia informacji do ponownego wykorzystywania

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako podmiot zobowiązany może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty może uwzględniać koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji (np. koszty czynności związanych z anonimizacją). Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Na żądanie wnioskodawcy podmiot zobowiązany wskazuje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez tego wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Sąd Apelacyjny w Szczecinie zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku o wykorzystanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub – w przypadku, gdy sposób lub forma wskazane we wniosku spowodują konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności – informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty (uwaga: od samej oferty nie przysługuje sprzeciw).

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub – w przypadku, gdy sposób lub forma wskazane we wniosku spowodują konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności – odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o wykorzystanie w sposób stały i bezpośredni

W przypadku wniosku o wykorzystanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiot zobowiązany po jego rozpatrzeniu:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania i odwołanie od decyzji

W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Decyzja o odmowie może również zostać wydana, gdy utworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskaże osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.

Odwołanie od decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Zgodnie z ustawą organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Kontrola sądowo-administracyjna w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329), z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Organem właściwym do rozpoznania skarg na decyzje administracyjne Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2023-03-03 11:17:36
Publikacja w dniu:
2023-03-03
Zmiany:
Podejrzyj