Petycja nr 1 / 2018

Data złożenia:

04.10.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję

Autor petycji nie wyraził zgody na ujawnienie jego danych osobowych.

Przedmiot petycji

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom z obszaru apelacji szczecińskiej dot. tematyki kredytów złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych

Stan aktualny

10.10.2018 r. – zarz. Prezesa Sądu o uznaniu petycji za wielokrotną – 14. dniowy czas oczekiwania na dalsze petycje

06.11.2018 r. – Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielkrotnej