Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2018-09-10

[10.09.2018 r.] Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu - sekcja "Pliki do pobrania" u dołu strony.

Kd.1120-10/18

Szczecin 10 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

I. Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego:

1 etat

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
  1. pierwszego - polegającego na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego;
  3. trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. II etap konkursu odbędzie się dnia 17 września 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, w sali nr 212, II p.
 3. III etap konkursu odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku od godz. 10.00 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, w sali nr 212, II p.

III. Wymagania

 1. Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:
  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończyła 24 lata,
 2. Do zgłoszenia kandydat dołącza następujące dokumenty:
  1. podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie;
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys literacki i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce na podstawie odrębnych przepisów, ewentualnie zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
  4. oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ogłoszona zostanie w dniu 10 września 2018 r. na stronie internetowej Sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 163.
 3. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Wiceprezes
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Edyta Buczkowska - Żuk

Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-09-10
Publikacja w dniu:
2018-09-10
Opis zmiany:
Dodanie informacji: Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Edyta Buczkowska-Żuk
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
b/d