Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty - docelowo inspektora w II Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Kd-1120-6/18

Szczecin 9 maja 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko
stażysty - docelowo inspektora - 1 etat

w II Oddziale Informatycznym w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 

I. Liczba wolnych stanowisk:

1 etat

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Transkrypcja zapisów audio lub audio-wideo rozpraw sądowych (e-protokołu). W ramach wykonywanego zadania do obowiązków pracownika będzie należało:
  • Logowanie się do Portalu Transkrypcyjnego i pobierania plików częściowych zapisów dźwiękowych udostępnionych przez osobę kierującą zespołem transkrybentów w celu dokonania transkrypcji;
  • Dokonywanie transkrypcji plików częściowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania, w terminie wyznaczonym przez osobą kierującą zespołem transkrybentów;
  • Terminowe przesyłanie transkrypcji plików częściowych do osoby kierującej zespołem w celu weryfikacji jej poprawności;
 • Weryfikacja wyników automatycznej anonimizacji orzeczeń publikowanych w Portalu Orzeczeń sądów powszechnych;
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

III. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość techniki biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym;
 • Dobry słuch (praca w słuchawkach);
 • Umiejętność szybkiego pisania na komputerze i sporządzania dokumentacji w programie Word;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Rzetelność i komunikatywność;
 • Kultura osobista.

IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza następujące dokumenty:
  1. Podanie do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o dopuszczenie do konkursu i zatrudnienie na stanowisku stażysty - docelowo inspektora;
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy;
  3. Curriculum Vitae (CV);
  4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
  5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych;
  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).

(Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)

 

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 23 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Liczba osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

 

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty - docelowo inspektora w II Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
b/d