Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Kd - 1120-7/17

Szczecin, dn. 14.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SEKRETARZA SĄDOWEGO NA UMOWĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa  w II Wydziale Karnym  Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie protokołów przebiegu rozpraw/posiedzeń,
 • rejestrowanie w systemie informatycznym oraz repertoriach i skorowidzach spraw wpływających do wydziału z apelacjami, zażaleniami oraz  skargi o wznowienie postępowania,
 • wykonywanie zarządzeń przewodniczącego oraz sędziów w sprawach apelacyjnych
  i zażaleniowych,
 • rozpisywanie wokand,
 • dołączanie poczty wpływającej do spraw zarejestrowanych w wydziale,
 • wykonywanie wszelkich czynności w sprawach apelacyjnych do momentu wydania wyroku i po wydaniu wyroku,
 • wykonywanie wszelkich czynności w sprawach zażaleniowych do momentu wydania postanowienia i po wydaniu postanowienia,
 • przedstawianie sędziemu akt do uzasadnienia,
 • zastępowanie pozostałych pracowników,
 • należyte, zgodne z przepisami przechowywanie akt i dokumentów,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie innych poleceń kierownika sekretariatu.

II. Wymagania:

 • staż pracy w sądzie na stanowisku sekretarza bądź starszego sekretarza sądowego,  
 • znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
 • umiejętność korzystania z Internetu i poczty e-mail.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres,
 5. dokładność.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o przyjęcie na etat urzędnika sądowego – stanowisko sekretarza bądź starszego sekretarza sądowego,
 2. Kwestionariusz osobowy,  
 3. Curriculum vitae (CV),
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku  zgodnie
  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).

(Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)

 

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 22 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Liczba osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg


Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Mateusz Kiernożycki
Dokument z dnia:
2017-09-14
Publikacja w dniu:
2017-09-14
Opis zmiany:
b/d