Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierowcy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2017-09-25

Kd - 1120-8/17

Szczecin, dn. 25 września 2017 r.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko kierowcy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

 1. Wymagania

  1. pełna zdolność do czynności prawnych,
  2. nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,
  3. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  4. co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego do 3,5 tony,
  5. prawo jazdy kat. B,
  6. średnie wykształcenie,
  7. odpowiedzialność, rzetelność i komunikatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres.
 2. Do zgłoszenia kandydat dołącza następujące dokumenty:

  1. podanie do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o dopuszczenie do konkursu i zatrudnienie na stanowisku kierowcy - podpisane osobiście;
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy - do pobrania na dole ogłoszenia;
  3. Curriculum Vitae (CV);
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt I, ppkt. 4, 5 i 6.
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych;
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.). (oświadczenia i zgody powinny być osobiście podpisane przez kandydata).
 3. Termin i miejsce składania dokumentów

  Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do dnia 6 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163.

  Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierowcy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d