Ogłoszenie o konkursie na etat urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2018-09-07

[07.09.2018 r.] Ogłoszenie o wynikach Konkursu - sekcja "Pliki do pobrania" u dołu strony.
[20.08.2018 r.] Ogłoszenie Komisji Egzaminacyjnej - II etap konkursu  - sekcja "Pliki do pobrania" u dołu strony.

 

Kd - 1120-9/18

Szczecin, dn. 23.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ETAT URZĘDNICZY W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs na 1 etat urzędniczy (sekretarz/starszy sekretarz sądowy) w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie protokołów przebiegu rozpraw/posiedzeń,
 • rejestrowanie w systemie informatycznym oraz repertoriach i skorowidzach spraw wpływających do wydziału z apelacjami, zażaleniami oraz skargi o wznowienie postępowania,
 • wykonywanie zarządzeń przewodniczącego oraz sędziów w sprawach apelacyjnych i zażaleniowych,
 • rozpisywanie wokand,
 • dołączanie poczty wpływającej do spraw zarejestrowanych w wydziale,
 • wykonywanie wszelkich czynności w sprawach apelacyjnych do momentu wydania wyroku i po wydaniu wyroku,
 • wykonywanie wszelkich czynności w sprawach zażaleniowych do momentu wydania postanowienia i po wydaniu postanowienia,
 • zastępowanie pozostałych pracowników,
 • należyte, zgodne z przepisami przechowywanie akt i dokumentów,
 • wykonywanie innych poleceń kierownika sekretariatu.

II. Wymagania:

 • staż pracy w sądzie na stanowisku sekretarza bądź starszego sekretarza sądowego,
 • znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
 • umiejętność korzystania z Internetu i poczty e-mail,

III. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres,
 5. dokładność.

IV. Wymagane dokumenty:

Do zgłoszenia kandydat dołącza następujące dokumenty:

 1. Podanie do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o dopuszczenie do konkursu i zatrudnienie na stanowisko sekretarza sądowego/starszego sekretarza sądowego;
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy;
 3. Curriculum Vitae (CV);
 4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu urzędniczego;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych;
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).

(Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)

 

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu (Kd-1120-9/18): w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 10 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Liczba osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg

Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na etat urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-09-07
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-08-20
Publikacja w dniu:
2018-08-20
Opis zmiany:
Dodanie informacji: Ogłoszenie Komisji Egzaminacyjnej - II etap konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d