Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 1 do 15 maja 2020 r

2020-04-28

A-021-27/20

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

nr A-021-27/20 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

 

Na podstawie:

  1. art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 roku , poz. 365),
  2. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) w zw. z art. 15zzs ust.6 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2020 roku, poz.568)

zarządzam co następuje:

 § 1

Odwołanie wszystkich rozprawy i posiedzeń jawnych w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie wyznaczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r., z wyłączeniem spraw pilnych.

§ 2

Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do podejmowania decyzji w przedmiocie przekazywania akt spraw do innych sądów, poza sprawami pilnymi.

§ 3

Wstrzymanie wysyłania wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane.

§ 4

Rekomenduję nie zwracanie i nie wzywanie do usunięcia braków formalnych pism wnoszonych za pośrednictwem platformy e-PUAP lub też mailowo, jak również rozważenie możliwości przedłużania wyznaczonych terminów sądowych na prośby złożone drogą elektroniczną - do czasu podjęcia pracy w sądach w dotychczasowym trybie.

§ 5

Polecam powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Rejestr zmian dla: Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 1 do 15 maja 2020 r

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
b/d