Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego Kd-1120-4/13

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE

 

Kd-1120-4/13

Szczecin 8 lipca 2013 r.

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 427 ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012r., poz. 314) ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 163.

 

 

I. Liczba wolnych stanowisk

1 etat

 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs odbędzie się dnia 12 września 2013 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163, w sali nr 212, II p.

 

III. Wymagania

 1. Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:
  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończyła 24 lata,
 2. Do zgłoszenia kandydat dołącza następujące dokumenty:
  1. podpisany wniosek, adresowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
  2. życiorys literacki i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  3. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
  5. oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 2 września 2013 r. na stronie internetowej Sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 163.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
SSA Ryszard Iwankiewicz

 

 

ANEKS Nr 1 z dnia 25 lipca 2013 roku do Ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie z dnia 8 lipca 2013 roku.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego Kd-1120-4/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2013-07-08
Publikacja w dniu:
2013-07-08
Opis zmiany:
b/d