Komunikat 16

09.06.2015 r.

Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Osoba ubiegająca się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o powołanie na stanowisko asesora komorniczego skierowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie literackiej.
 3. Zaświadczenie o niekaralności (aktualne).
 4. Oświadczenie o jakim mowa w art. 32 ust. 2 wraz z klauzulą (art. 12 ust.1 a) Ustawy  o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011, Nr 231, poz. 1376)
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Kwestionariusz osobowy + zdjęcie (druk do pobrania).
 7. Odpis lub notarialnie poświadczoną kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
 8. Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji komorniczej.
 9. Uchwałę Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu komorniczego.
 10. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (akceptujemy wydane wcześniej do 6 miesięcy, poza oryginałem może być: poświadczone notarialnie, przez Radę Izby Komorniczej w Szczecinie bądź odpis wydany przez lekarza medycyny pracy),
 11. Opinie dotychczasowego przełożonego,
 12. Kserokopię dowodu osobistego poświadczona notarialnie,
 13. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu m. Szczecin.

Do wniosku kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W 2 EGZEMPLARZACH (2 egzemplarz w kserokopii)
Podstawa prawna
Art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 2a w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1-9 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011, Nr 231, poz. 1376)

 

Rejestr zmian dla: Komunikat 16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2015-06-09
Publikacja w dniu:
2015-06-09
Opis zmiany:
b/d