Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy

Szczecin, dnia 13 października 2016 r.


ZARZĄDZENIE

 

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 13 października 2016 roku A.021-335/16

w sprawie ustanowienia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U 2015.2316 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustanawiam dzień 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 22 października 2016 roku.

 

§ 2. W dniu 22 października 2016 roku ustalam czas urzędowania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 

 

 

 


Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

SSA Maciej Żelazowski

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy