Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

Szczecin, dnia 28 września 2015 r.


ZARZĄDZENIE

 

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

z dnia 28 września 2015 roku A.021-268/15

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy

w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity z 2015 r., poz. 133) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z dnia 30 czerwca 2015 r., poz. 925 ) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustanawiam dzień 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, za święto 26 grudnia 2015 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 


Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Ryszard Iwankiewicz

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy