Prezes

Logo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Sekretariat Prezesa:

Tel.: 91 48 49 409

Fax: 91 48 49 408

Skargi administracyjne można składać pisemnie:

 1. osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 13) lub w skrzynkach podawczych (przy portierni i na zewnątrz przy wejściu do Sądu),
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Mickiewicza 163; 71-165 Szczecin.

W sprawach skarg administracyjnych Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przyjmuje interesantów w środy w godz. 11.00. – 13.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr. 091 48 49 409.

Kompetencje:

 1. Pełni funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 2. Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu.
 3. Wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
 4. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej.
 5. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów i asystentów sądowych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 6. Powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia.
 7. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 8. Nadzoruje Oddział Kadr Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w zakresie spraw związanych z czynnościami Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.
 9. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Inspektorem ds. biurowości.
 10. Nadzoruje czynności Rzecznika Prasowego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 11. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów okręgowych i sądów rejonowych na obszarze apelacji szczecińskiej.
 12. Ustala podział czynności sędziów i asystentów sędziów w Sądzie Apelacyjnym najpóźniej do końca listopada każdego roku, a także określa zasady zastępstw sędziów oraz zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom chyba, że ustaw stanowi inaczej.
 13. Sprawuje nadzór nad pracą Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektorem ds. obronnych.
 14. Podejmuje czynności dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich.
 15. Organizuje przekazywanie akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości.
 16. Organizuje szkolenia sędziów, asystentów sędziów.
 17. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu.
 18. Wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 19. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1167).
 20. Przedstawia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie.
 21. Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych.
 22. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.

 

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jędrzejczak
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2022-06-07 10:15:41
Publikacja w dniu:
2022-06-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-07-09 09:12:25
Publikacja w dniu:
2021-07-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 11:41:33
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-10-12 15:19:21
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
Uaktualnienie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-08-27
Publikacja w dniu:
2012-08-27
Opis zmiany:
b/d