E-faktura – Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191). Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.

Skrócona nazwa skrzynki: Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 8522432814

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych na platformie jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Dane osobowe zgromadzone na platformie są przetwarzane w celu zapewnienia sprawności i rzetelności elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Administrator może publikować w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadkach określonych w art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 1), dane osobowe zgromadzone w związku z fakturowaniem elektronicznym w zamówieniach publicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia przejrzystości i rozliczalności oraz z poszanowaniem zasady ochrony prywatności.

Rejestr zmian dla: E-faktura – Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Jacek Dąbrzalski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2021-02-19 16:25:21
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Dagmara Kosowska-Drąg
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2020-01-27
Publikacja w dniu:
2020-01-27
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji.