Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

 1. Poświadczona notarialnie kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelskiego.
 2. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także, że nie toczyło się i nie toczy przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, z klauzulą "jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", - sekcja: pliki do pobrania.
 4. Odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Życiorys (CV) w formie tradycyjnej, zawierający oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procedurą powołania na stanowisko asesora komorniczego oraz pełnieniem funkcji asesora komorniczego, wraz z załączoną jedną aktualną fotografią kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu, ewentualnie adresem e-mail.
 6. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej wraz z potwierdzeniem zdania egzaminu końcowego.
 7. Poświadczona notarialnie Uchwała Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej zdanie egzaminu komorniczego.
 8. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (wydane w okresie ostatnich 6 miesięcy).
 9. Oświadczenie komornika o zamiarze zatrudnienia kandydata na stanowisko asesora komorniczego.
 10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie, numer konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
 11. Oświadczenie w sprawie zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), sekcja: pliki do pobrania.
 12. Kwestionariusz osobowy, sekcja: pliki do pobrania.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach: jeden w oryginale, drugi w kserokopii.

Osoby, które wnioskują o powołanie na stanowisko asesora komorniczego i spełniają jednocześnie wymogi określone w art. 11 ust. 3 albo art. 11 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U.2018.771 ze zm.), zamiast zaświadczenia
o odbyciu aplikacji oraz poświadczonej Uchwały Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w pkt. 8, ww. ustawy, powinny dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w wyżej wskazanych artykułach ustawy.

Rejestr zmian dla: Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Jędrzejczak
Dokument z dnia:
2019-05-14
Publikacja w dniu:
2019-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
b/d