Prezes

Logo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Sekretariat Prezesa:

Tel.: 91 48 49 409

Fax: 91 48 49 408

Przyjęcia interesantów: środy 11:00 - 13:00

Kompetencje:

 1. kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu,
 2. zwołuje i przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji szczecińskiej, zebraniu sędziów Sądu Apelacyjnego i Kolegium Sądu Apelacyjnego,
 3. sprawuje nadzór służbowy nad działalnością dyrektora Sądu Apelacyjnego,
 4. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
 5. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu,
 6. sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu apelacyjnego oraz sądów okręgowych i rejonowych, działających na obszarze apelacji,
 7. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, w tym:
  • powołuje i odwołuje prezesów sądów rejonowych spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego apelacji szczecińskiej,
  • powołuje i odwołuje sędziów wizytatorów spośród sędziów sądu apelacyjnego lub sądów okręgowych z obszaru apelacji szczecińskiej,
  • mianuje referendarzy i rozwiązuje z nimi stosunek pracy po zasięgnięciu wymaganych informacji,
 8. deleguje sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego albo sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie,
 9. ustala podział czynności sędziów w Sądzie Apelacyjnym najpóźniej do końca listopada każdego roku, a także:
  • wydaje decyzje w przedmiocie przydziału sędziów do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków,
  • określa zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom, chyba że zasady te określają przepisy odrębne,
  • określa zasady zastępstw sędziów,
 10. pełni funkcję prezesa sądu dyscyplinarnego,
 11. nadzoruje pracę wiceprezesa sądu, przewodniczących wydziałów i kierownika szkolenia Sądu Apelacyjnego, Oddziału Administracyjnego, Oddziału Kadr, Sekcji ds. ochrony informacji niejawnych,
 12. bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli dotyczące działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego apelacji szczecińskiej oraz dotyczące wyłącznie działalności Sądu Apelacyjnego,
 13. bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli dotyczące działalności prezesów sądów okręgowych apelacji szczecińskiej,
 14. w miarę możliwości orzeka w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminach uzgodnionych z przewodniczącym wydziału.
 15. pełni funkcję przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji,
 16. pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach, a w szczególności w Prawie o notariacie, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów oraz w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków.

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Górska
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2012-08-27
Publikacja w dniu:
2012-08-27
Opis zmiany:
b/d